LNAmarketing

Adatkezelési tájékoztató

Általános rendelkezések

Az adatkezelési tájékoztató letöltése PDF formában: Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2023. október 9-től

Korábbi verziók megtalálhatóak az oldal alján.

Tartalomjegyzék

1. Impresszum

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:  

Adatkezelő neve: Dr. Leszkovenné dr. Nagy Andrea e.v.  

Adatkezelő címe: 3533 Miskolc, Szervezet u. 34.  

Adatkezelő adószáma: 57944683-1-25  

Elérhetőségek:   

Telefonszám: 70/607-3222  

Email cím: nagy.andrea@lnamarketing.hu  

Nyilvántartásba bejegyző hatóság megnevezése: NAV  

Nyilvántartásba vétel száma: 56614905   

továbbiakban szolgáltató. 

Tárhelyszolgáltató neve: Websupport Magyarország Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Elérhetőségére vonatkozó adatok:

Email cím: info@tarhelypark.hu

Telefonszám: +36 1 700 4140

Ügyfélszolgálat
Munkanapokon 9:00 – 17:00
Ebédidő: 12:00 – 12:30

2. Lényeges fogalmak

 • „személyes adat” alatt az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információt értjük; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés” alatt a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet vagy műveletek összességét értjük;
 • „adatkezelő” alatt jelen adatkezelési tájékoztató alatt a Dr. Leszkovenné dr. nagy Andrea e.v. értjük, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt határozza meg;
 • „adatfeldolgozó” alatt azokat a jogi személyeket, közhatalmi szerveket, ügynökségeket vagy bármely egyéb szerveket értjük, amelyek az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek; pl. könyvelőiroda, a számlázó programot biztosító társaság, bank,
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
 • „az érintett hozzájárulása” egy lényeges fogalom az adatkezelés területén, ez alatt értjük az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítását, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

3. Alapelvek

A személyes adatok kezelése során az alábbi alapelvek szem előtt tartására törekszünk:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint átlátható módon törekszünk végezni,
 • személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtünk és kezelünk,
 • Figyelünk az adattakarékosság elvére: a gyűjtött személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak;
 • A pontosság betartására és arra törekszünk, hogy a személyes adatok naprakészek legyenek; minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük;
 • A korlátozott tárolhatóság elvére tekintettel a személyes adatok tárolását olyan módon végezzük, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • Megfelelő biztonsági intézkedésekkel törekszünk az integritás és bizalmas jelleg megtartására
 • Az elszámoltathatósági alapelvre tekintettel az adatkezelő a fenti alapelveknek való megfelelés érdekében és azok igazolására belső szabályokat alakít ki, illetve olyan intézkedéseket hajt végre, amelyek teljesítik különösen a beépített és az alapértelmezett adatvédelem elveit.

4. Adatkezelési tevékenységek meghatározása

Az Adatkezelő a következő tevékenységeket végzi:  

 • webjog csomagot nyújt kezdő webdesignereknek,  
 • honlaphoz kapcsolódó webjogi konzultációt és tájékoztatókat,  
 • valamint honlapokat és webshopokat készít vállalkozóknak. 

Az adatkezelő tevékenységének reklámozása céljából a https://www.lnamarketing.hu/ weboldalt működteti. A weboldal használatával kapcsolatosan az alábbi esetekben kerülhet sor az érintettől gyűjtött személyes adatok kezelésére. 

  1. Kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás (üzenet küldése űrlapon keresztül, telefonon, emailben, postai úton, Facebook Messengeren keresztül) 
  2. Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések  
  3. Hírlevélküldés 
  4. Elégedettségi felmérés és ajánlás kérése 
  5. Webszerver naplózás 
  6. Süti kezelés 

4/1. Kapcsolatfelvétel 

Az érintettek köre: a weboldalon keresztül a Kapcsolati oldalon, a kapcsolatfelvétel megkönnyítését szolgáló űrlap kitöltésében érintettek, illetve telefonon, emailben vagy postai úton küldött üzenetek esetén. Ez az adatkezelési tevékenység minden olyan esetet magában foglal, amikor az érintett kapcsolatfelvétele nem szerződéskötési szándékkal történik.  

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja: 

A személyes adatok köre  A kezelt adatok célja  Jogalap 
Név  azonosítás  hozzájárulás 
Email cím  kapcsolattartás  hozzájárulás 
Telefonszám  kapcsolattartás  hozzájárulás 
Üzenet tartalma (amennyiben tartalmaz személyes adatot)  válaszadáshoz szükséges  hozzájárulás 
A kapcsolatfelvételkori IP cím  azonosítás  hozzájárulás 

 

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: a személyes adatokat az adatkezelő nem továbbítja más címzetteknek. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett törlési kérelmének benyújtásáig, de legkésőbb a kapcsolatfelvétel okának megszűnéséig 

Az érintett jogai: 

 • kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  
 • azok helyesbítését,  
 • törlését vagy  
 • kezelésének korlátozását, és   
 • hozzájárulását bármelyik időpontban jogszerűen visszavonhatja. 

Az érintett a fenti jogai gyakorlását az alábbi módokon terjesztheti elő: 

 • A  https://www.lnamarketing.hu/kapcsolat/ oldalon az űrlap kitöltésén keresztül 
 • Email cím: kapcsolat@lnamarketing.hu 
 • Postai úton: 3533 Miskolc, Szervezet u. 34. 
 • Telefonon: 70/607-3222 

További tájékoztatás: 

A kapcsolatfelvételen alapuló személyes adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett köteles személyes adatait megadni, amennyiben szeretné üzenetét az adatkezelőhöz eljuttatni. A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az érintett nem tudja a kapcsolatot az adatkezelővel felvenni. 

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége: 

 • lásd részletesen 8. pont 

4/2. Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések 

Az érintettek köre: a 

 Webjog csomag kezdő webdesignereknek – oldalon a szolgáltatás megrendelésében érintett természetes személyek, akik a pénztár oldalon a rendelési adatok kitöltésekor személyes adatokat adnak meg 

Honlaphoz kapcsolódó webjogi konzultáció és tájékoztatók készítése – oldalon a konzultáció megrendelésében érintett természetes személyek, akik a pénztár oldalon a rendelési adatok kitöltésekor személyes adatokat adnak meg és azok a természetes személyek, akik tájékoztatók készítéséhez árajánlatot kérnek a vállalkozásuk nevében kapcsolattartóként nevük, telefonszámuk és email címük tekintetében 

Honlap és webshopkészítés – oldalon azok az érintett természetes személyek, akik az igényfelmérő kitöltésekor nevük, email címük és telefonszámuk megadásában érintettek 

 

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja: 

A személyes adatok köre 

A kezelt adatok célja 

Jogalap 

Név (Vezeték, keresztnév) 

Azonosítás, kapcsolatfelvétel, szerződés teljesítése, számla kiállítás,  

Időpontfoglalás konzultációhoz 

Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések, a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok  

Email cím (amennyiben tartalmaz személyes adatot) 

Kapcsolattartás, 

Időpontfoglalás konzultációhoz 

Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések, a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok 

Telefonszám (amennyiben személyes adat) 

Kapcsolattartás, időpontfoglalás konzultációhoz 

Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések, a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok 

Számlázási név, cím (amennyiben tartalmaz személyes adatot) 

 

Szerződéskötés, szerződés teljesítés, számviteli bizonylatok kiállítása 

Jogi kötelezettség teljesítése – jogszabályon alapuló adatkezelés 

A kapcsolatfelvételkori IP cím 

azonosítás 

Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések, a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok 

A szerződés szerinti szolgáltatás teljesítésének vagy az érintett szerződésszegésének igazolásához szükséges mértékű, dokumentumokban foglalt személyes adatok   

Jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme   

Jogos érdekek érvényesítése 

 

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: a személyes adatokat az adatkezelő az alábbi címzetteknek továbbítja adatfeldolgozás céljából: 

Könyvelés:  

Mezei és Társa Bt. (Adattovábbítás célja: könyvelési tevékenység végzése, székhely: 3528 Miskolc, Sík u. 16., adószám: 21328703105, cégjegyzékszám: 05 06 008118, email cím: lakobo9 kukac gmail.com)  

Adatkezelés célja: könyvelési feladatok ellátása 

Számlázás (elektronikus számla kiállítása esetén):  

BILINGO Zrt. (Adattovábbítás célja: számlák kiállítása és tárolása, székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet, telefonos ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1/500-9491, e-mail: hello@billingo.hu) – Adatkezelés célja: elektronikus számla kiállítása, tárolása 

Bank:  

K&H Bank Zrt. 

központi cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. 
levelezési cím: K&H Bank 1851 Budapest 
ügyfélszolgálat: +36 1/20/30/70 335 3355 

Adatkezelés célja: fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges bankszámla kezelése  

A személyes adatok tárolásának időtartama, az adatok törlésének határideje: az érintett törlési kérelmének benyújtásáig, amennyiben a törvényben meghatározott feltételek fennállnak és az alábbi kivételek nem érvényesülnek; amennyiben nem jön létre szerződés, az adatoknak az adatkezelő tudomására jutásától számított 3 hónap múlva törlésre kerülnek 

Az érintett nem élhet törlési igényével a könyviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok, köztük a szerződések és a szigorú számadású bizonylatnak minősülő számlák tekintetében. Ezeket a rendelkezéseket jogi kötelezettség teljesítése érdekében a számvitelről szóló törvény oly módon határozza meg, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. 

Nem élhet továbbá törlési kérelmével az érintett a szerződés szerinti szolgáltatás teljesítésének vagy az érintett szerződésszegésének igazolásához szükséges mértékű, dokumentumokban foglalt személyes adatok tekintetében a szerződésből eredő követelések érvényesítésére vonatkozó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott 5 éves elévülési határidőn belül. 

Az érintett jogai: 

 • kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  
 • azok helyesbítését,  
 • kezelésének korlátozását (csak a fentiek figyelembevételével),   
 • adathordozhatósághoz való jog, 
 • amennyiben az adatkezelés jogos érdeken alapul az érintett élhet a tiltakozáshoz való jogával. 

Az érintett a fenti jogai gyakorlását az alábbi módokon terjesztheti elő: 

 • A https://www.lnamarketing.hu/kapcsolat/ oldalon az űrlap kitöltésén keresztül 
 • Email cím: kapcsolat@lnamarketing.hu 
 • Postai úton: 3533 Miskolc, Szervezet u. 34. 
 • Telefonon: 70/607-3222 

További tájékoztatás: 

A személyes adatok kezelése szerződés kötésének előfeltétele. A szerződés létrejöttéhez az érintett köteles a személyes adatait megadni. A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az érintett és az adatkezelő között szerződés nem jön létre. 

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége: 

 • lásd részletesen 8. pont 

 

 

4/3. Hírlevélküldés 

Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a weboldalon keresztül a Hírlevélre feliratkozás célját szolgáló űrlap kitöltésével személyes adatokat adnak meg  

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja: 

A személyes adatok köre  A kezelt adatok célja  Jogalap 
Név  azonosítás  hozzájárulás 
Email cím  kapcsolattartás  hozzájárulás 
Feliratkozás dátuma  azonosítás  Jogos érdek 
A kapcsolatfelvételkori IP cím  azonosítás  Jogos érdek 
Ország  azonosítás  Jogos érdek 

 

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás:   

A hírlevélrendszert működteti: MailerLite, Inc.  

Az adattovábbítás célja: e-mail marketing szolgáltatások végzése  

További információk az Adatfeldolgozási mellékletben olvashatók:  

MailerLite adatfeldolgozói megállapodás   

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevélről leiratkozás). A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben az érintett adatai a nyilvántartásból haladéktalanul törlésre kerülnek.  

Az érintett jogai:  

 • kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,   
 • azok helyesbítését,   
 • törlését vagy   
 • kezelésének korlátozását,   
 • tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen   
 • Joga van az adathordozhatósághoz és    
 • hozzájárulását bármelyik időpontban jogszerűen visszavonhatja.  

Az érintett a fenti jogai gyakorlását az alábbi módokon terjesztheti elő 

 • A https://www.lnamarketing.hu/kapcsolat/ oldalon az űrlap használatával  
 • Email cím: kapcsolat@leszkovennepmesek.hu  
 • Postai úton: 3533 Miskolc, Szervezet u. 34.  
 • Telefonon: 70/607-3222  

További tájékoztatás 

A hírlevélküldés alapjául szolgáló személyes adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett köteles személyes adatait megadni, amennyiben szeretné a hírleveleket megkapni. A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az érintett nem jut hozzá a hírlevelek tartalmához.  

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége:  

lásd részletesen 8. pont 

4/4. Elégedettségi felmérés és ajánlás kérése 

Az érintettek köre: azok a személyes adatokat is megadó ügyfelek, akik űrlap kitöltése formájában elégedettségüket fejezik ki az igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatosan, illetve hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy ajánlásaik megjelenjenek az adatkezelő honlapján 

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja 

A személyes adatok köre 

A kezelt adatok célja 

Jogalap 

Név 

azonosítás 

hozzájárulás 

Email cím 

kapcsolattartás 

hozzájárulás 

Ajánlóban megjelenő név (amennyiben személyes adatot tartalmaz), arckép 

az ajánlás felhasználása az adatkezelő honlapján 

hozzájárulás 

Üzenet tartalma (amennyiben tartalmaz személyes adatot) 

visszajelzés adásához szükséges 

hozzájárulás 

A kapcsolatfelvételkori IP cím 

azonosítás 

hozzájárulás 

  

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: a személyes adatokat az adatkezelő nem továbbítja más címzetteknek.  

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett törlési kérelmének benyújtásáig, de évente felülvizsgálatra kerül 

Az érintett jogai:  

 • kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,   
 • azok helyesbítését,   
 • törlését vagy   
 • kezelésének korlátozását, és    
 • hozzájárulását bármelyik időpontban, feltétel nélkül, ingyenesen és jogszerűen visszavonhatja.  

Az érintett a fenti jogai gyakorlását az alábbi módokon terjesztheti elő:  

 • A https://www.lnamarketing.hu/kapcsolat/ oldalon az űrlap kitöltésén keresztül  
 • Email cím: kapcsolat@lnamarketing.hu  
 • Postai úton: 3533 Miskolc, Szervezet u. 34.  
 • Telefonon: 70/607-3222  

További tájékoztatás:  

A kapcsolatfelvételen alapuló személyes adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett köteles személyes adatait megadni, amennyiben szeretné kitölteni és eljuttatni az adatkezelőhöz az elégedettségi és ajánló űrlapot. A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az érintett nem tudja az űrlapot kitölteni és eljuttatni az adatkezelőhöz.  

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége:  

lásd részletesen 8. pont 

4/5. Webszerver naplózás 

Az érintettek köre: a https://www.lnamarketing.hu/ weboldalon böngészők köre 

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja: 

A személyes adatok kategóriái: IP cím, A látogatás időpontja, Az elért oldal (aloldal) webcíme és az ott töltött idő, Operációs rendszer típusa, Böngésző típusa, Látogatások száma, oldalak száma, találatok száma, fájltípusok elérése, letöltött fájlok, milyen kifejezéseket keresve jutott el az adott oldalra – oldalon végzett tevékenységek 

A kezelt adatok célja: Felhasználó azonosítása a visszaélések megakadályozása érdekében 

A kezelt adatok jogalapja: jogos érdek 

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: a személyes adatokat az adatkezelő az adatfeldolgozást végző tárhelyszolgáltatónak továbbítja: Websupport Magyarország Kft. 

Az adatfeldolgozással kapcsolatos további információk: 

Tarhelypark-Adatfeldolgozasi-tevekenysegek-altalanos-szerzodesi-feltetelei-20211001.pdf 

A személyes adatok tárolásának időtartama: 2 hónap 

Az érintett jogai: 

 • kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
 • azok helyesbítését, 
 • törlését vagy 
 • kezelésének korlátozását, 
 • tiltakozhat a fenti személyes adatok kezelése ellen. 

Az érintett a fenti jogai gyakorlását az alábbi módokon terjesztheti elő: 

 • A https://www.lnamarketing.hu/kapcsolat/ oldalon az űrlap kitöltésén keresztül 
 • Email cím: kapcsolat@lnamarketing.hu 
 • Postai úton: 3533 Miskolc, Szervezet u. 34. 
 • Telefonon: 70/607-3222 

További tájékoztatás: 

A személyes adatok szolgáltatása nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, szerződés kötésének sem előfeltétele. 

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége: 

lásd részletesen 8. pont 

 

4/6. Süti (“cookie”) kezelés 

A cookie-k („sütik”), olyan rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott weblap helyez el a te számitógépeden. A cookie célja, hogy az adott internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé, biztonságosabbá tegye a számodra. 

A sütik egyes fajtáiról, működésiükről, kezelésükről részletesen a külön dokumentumba foglalt Süti kezelési szabályzat rendelkezik. 

https://www.lnamarketing.hu/suti-tajekoztato/ 

5. Adatfeldolgozók

Azok a természetes vagy jogi személyek, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amelyek az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek adatfeldolgozónak minősülnek. Az adatfeldolgozók, az adatkezelő utasításainak megfelelően kezelik a személyes adatokat. 

Az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelésnek az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt követelményeknek való megfeleléshez és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásához. 

Az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

Könyvelés:  

Mezei és Társa Bt. (Adattovábbítás célja: könyvelési tevékenység végzése, székhely: 3528 Miskolc, Sík u. 16., adószám: 21328703105, cégjegyzékszám: 05 06 008118, email cím: lakobo9 kukac gmail.com)  

Adatkezelés célja: könyvelési feladatok ellátása 

Számlázás (elektronikus számla kiállítása esetén):  

BILINGO Zrt. (Adattovábbítás célja: számlák kiállítása és tárolása, székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet, telefonos ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1/500-9491, e-mail: hello@billingo.hu) – Adatkezelés célja: elektronikus számla kiállítása, tárolása 

Bank:  

K&H Bank Zrt. 

központi cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
levelezési cím: K&H Bank 1851 Budapest
ügyfélszolgálat: +36 1/20/30/70 335 3355 

Adatkezelés célja: fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges bankszámla kezelése 

A Google Analytics használata: 

Google Ireland Limited (Adatkezelés célja: statisztikai adatok kezelése)
Írországban bejegyzett társaság, amely Írország jogszabályai szerint működik
(Nyilvántartási szám: 368047/Adószám: IE6388047V)
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Írország 

Tárhelyszolgáltató: 

Tárhelypark Kft. (Adattovábbítás célja: tárhelyszolgáltatás nyújtása közben kezelt adatok köre) 

székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., email cím: info@tarhelypark.hu, tel.: +36 1 700 4140) 

Hírlevélküldés 

MailerLite Limited (Adattovábbítás célja: hírlevélszolgáltatás igénybevétele) 

Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Írország 

Kapcsolatfelvétel:  

MailerLite kapcsolatfelvételi űrlap 

 

6. Az érintettek jogai

Átlátható tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelési tájékoztató elkészítésével és közzétételével az adatkezelő eleget tett a tájékoztatási kötelezettségének

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen ha

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

7. Intézkedési eljárás és határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet jogai gyakorlása érdekében elküldött kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az adatkezelő a tájékoztatást elektronikus úton fogja megadni kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

8. Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. Az adatvédelmi hatósági eljárás megindítása a jogsértés megjelölésével, költségmentesen indítható el.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon:

+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9. Bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait. A bírósághoz való fordulás joga nem érinti az adatvédelmi hatósági eljárás megindításának jogát. 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. 

10. Intézkedés adatvédelmi incidens esetén

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és   

 • közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

11. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az adatkezelővel jogviszonyan lévő adatfeldolgozók ismerhetik meg, illetve azok a hatóságok, akik felé az adatkezelőnek jogszabályon alapuló adattovábbítási kötelezettsége áll fenn.

Az adatkezelő papír alapú személyes adatkezelés esetén a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat biztonságos, zárható helyiségben helyezi el, törekszik arra, hogy ahhoz harmadik, jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá. Informatikai védelem keretében az adatkezelő tulajdonában álló számítógépeket és egyéb adathordozókat megfelelő vírusvédelemmel látja el, azokhoz kizárólag az adatkezelő személyesen vagy az általa kijelölt személy férhet hozzá, illetve felhasználónévvel és jelszóval látja el. Az adatkezelő rendszeres adatmentéseket végez annak érdekében, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférés és a rendelkezésre állás visszaállítható legyen.

12. Záró rendelkezések

A leginkább releváns alkalmazandó jogszabályok: 

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különös tekintettel a 13/A.§) 

Az adatkezelési tájékoztató 2023. október 9. napján lép hatályba. 

Korábban hatályos adatkezelési tájékoztatók

2023. március 1. napjával hatályos

Share This